All rights reserved by Vladimir Zhikhartsev © 2012 - 2020

Art Forms

Ice sculpture by Vladimir Zhikhartsev and Nadia Fedotova. Ashland University, Ohio